Länsstyrelsen Växjö

Ett statligt förslag om översyn av länsstyrelsernas olika organisationer sammanföll i tid med förnyelsen av lokalkontrakten för länsstyrelsen i Växjö. I detta sammanhang var det naturligt att se över de befintliga lokalerna i kv Gunnar Gröpe som hade varit oförändrade i över två decennier. Med fokus på öppenhet, tillgänglighet och lokaleffektivitet påbörjades ett större förändringsarbete.

Medarbetare på Länsstyrelsen, administrativ personal från Norrporten AB, arkitekter från Gestalt Arkitektur och organisationskonsulten Thomas Nathorst-Böös sattes ihop i en arbetsgrupp som kom att styra förändringsarbetet under våren 2008. Arbetet bedrevs både i mötes- och seminarieform såväl som med enskilda samtal med alla medarbetare.

Ombyggnaden som tog vid under sommaren 2008 delades upp i etapper, där bland annat nya gemensamma fika-, konferens- och pausrum tillkom under den första etappen.

Den specialdesignade receptionen har två bänkhöjder för att vara tillgänglig för alla.

Fontänen i atriet återställdes till sitt ursprungliga skick.

Länsstyrelsen gick över från cellkontor till ett öppet kontorslandskap.

De öppna kontoren kompletteras med uppglasade samtalsrum och mötesrum.

Konferensrum med specialdesignad glasfoliering.