Park Allé Göteborg

Likt ytterligare en årsring på Vasastaden föreslås en bebyggelse i det outnyttjade grönstråket mellan Parkgatan och Nya Allén. Byggnaderna blir en naturlig fortsättning på den byggnadsstruktur som redan finns mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan. Parkgatan blir en levande stadsgata i öst-västlig riktning som förbinder Kungsportsavenyn med den planerade stationen för Södra länken vid Haga kyrkopark.

Parkgatan blir en levande stadsgata i öst-västlig riktning som förbinder Kungsportsavenyn med den planerade stationen för Södra länken vid Haga kyrkopark. Fyra nya platsbildningar skapas, från väster; Haga stationsplats, Victoriaparken, Raul Wallenbergsplatsen och i öster John Ericssonplatsen. Här kan kultur och restauranglivet utvecklas. Gårdarna görs med stor andel grönytor och gräsytorna som tas i anspråk av byggnaderna återskapas istället som ”gröna tak”. De gröna taken är inte i första hand en estetisk lösning, utan har till uppgift att förbättra luftkvaliten och kyla ner luften i samband med inversion.

De nya byggnaderna (i mörkgrått) bildar ytterligare en rad på Vasastadens bebyggelse.

Förslaget lämnar mycket grönyta kvar samtidigt som det överbryggar den döda ytan mellan Vasastaden och Kungsparken.